Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

Microsoft Dynamics AX gamintojo užtikrinamas šalies standartas apima įstatymų reikalaujamus funkcionalumus.

Mes sukūrėme papildomų funkcionalumų paketą, leidžiantį dar plačiau, patogiau ir efektyviau naudotis Microsoft Dynamics AX teikiamomis galimybėmis.Sprendimas nuolat tobulinamas ir atnaujinamas pagal rinkos poreikius, klientų atsiliepimus ir pageidavimus.Sprendimą sudaro daug dalių, kurios yra integruotos į Microsoft Dynamics AX, sprendimas naudojasi visais sistemos įrankiais ir technologijomis.

Versija MS Dynamics AX 2009

Funkcijos

Ilgalaikis turtas

 • Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas. Įvedimo į eksploataciją metu spausdinamas įvedimo aktas. Sukurta galimybė šiame akte spausdinti turto savikainą.
 • Ilgalaikio turto perkėlimas. Perkeliant turtą į kitą vietą, padalinį ar kitam atsakingam asmeniui, spausdinamas IT Perkėlimo aktas ir registruojama perkėlimų istorija. Galimybė keisti perkėlimo rekvizitus ir perspausdinti IT Perkėlimo aktą.
 • Ilgalaikio turto nurašymas. Funkcionalumas, kurio pagalba ilgalaikio turto nurašymo metu patikrinama ar yra užregistruoti visi reikiami turto nudėvėjimo įrašai, automatinis likutinės vertės atkėlimas IT nurašymo atveju.
 • Ilgalaikio turto važtaraščio informacijos keitimo galimybė. Galimybė pakeisti užregistruoto ilgalaikio turto informaciją: važtaraščio numerį, transportavimo rekvizitus ir kt.
 • Ilgalaikio turto sąrašas. Ataskaita, rodanti ilgalaikio turto sąrašą nurodytai datai. Galimybė matyti aktyvias, sustabdytas, uždarytas, parduotas, nurašytas IT korteles.
 • Ilgalaikio turto operacijos detaliai. Ataskaita, rodanti ilgalaikio turto operacijas per nurodytą laikotarpį su papildoma informacija: operacijos tipas, DK dimensijos, kliento/ tiekėjo informacija, sąskaitos faktūros Nr., kas sukūrė įrašą ir kt. Operacijos tipai: įsigijimas, nusidėvėjimas, vertės didinimas, vertės mažinimas ir kt.
 • Ilgalaikio turto dinamika pagal grupes. Ataskaita, rodanti ilgalaikio turto informaciją, sugrupuotą pagal turto operacijos tipus per nurodytą laikotarpį. Matomi likučiai laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Operacijos tipai: įsigijimas, nusidėvėjimas, vertės didinimas, vertės mažinimas ir kt.
 • Ilgalaikio turto sąrašas pagal atskaitingus asmenis ir vietas. Ataskaita, rodanti ilgalaikio turto informaciją pagal asmenis ir vietas, sugrupuotą pagal turto operacijos tipus per nurodytą  laikotarpį.                                                                                 

Didžioji knyga

 • DK žurnalo eilučių kopijavimas. Galimybė kopijuoti DK žurnalo eilutes, išsaugant kliento/ tiekėjo/ banko/ ilgalaikio turto informaciją.
 • Periodiniai žurnalai su fiksuota pabaigos data. Galimybė periodinio žurnalo eilutėse nurodyti iki kurios datos turi būti vykdomi operacijų perkėlimai į Pagrindinį žurnalą.
 • Sąskaitos išrašas su detalia korespondencija. Ataskaita, rodanti su kuo per parinktą laikotarpį korespondavo analizuojama DK sąskaita ar jų grupė. Papildoma galimybė matyti kliento/ tiekėjo/ banko/ ilgalaikio turto informaciją.
 • DK operacijos detaliai. Ataskaita, rodanti DK sąskaitos įrašus su papildoma informacija: PVM suma, DK dimensijomis, kas sukūrė įrašą ir kt.
 • DK sąskaitos balansas pagal DK dimensijas/ dienas. Ataskaita, rodanti DK sąskaitos sumas už dieną pagal skirtingas DK dimensijų kombinacijas.
 • Sąskaitos išrašas su įmonėmis. Ataskaita, rodanti DK operacijos sąsają su kliento ir\arba tiekėjo operacija.
 • Sąskaitos išrašas pagal šaltinį. Ataskaita, rodanti parinktos DK sąskaitos korespondenciją su kitomis DK sąskaitomis. 

Bankai / Kasa

 • Valiutų kursų pasikeitimas. Funkcija, kuri apskaičiuoja ir užregistruoja banko valiutinių operacijų nuokrypius, atsiradusius dėl valiutų kurso pasikeitimo.
 • Kasos/ banko valiutų kursų pasikeitimo įtakos išsaugojimas kitose DK sąskaitose. Ši galimybė palengvina pinigų srautų ataskaitos sudarymą.
 • Kasos pajamų orderio/ kasos išlaidų orderio informacijos keitimas. Sukurta galimybė keisti tam tikrą dokumento informaciją. Pvz.: Galimybė keisti kasos pajamų orderio ir kasos išlaidų orderio numerius.
 • Banko likučiai pagal valiutas. Ataskaita, rodanti banko likučius pasirinktai datai pagal valiutas. Ataskaita naudojama banko operacijų ir piniginių DK sąskaitų suderinimui.
 • Banko operacijos detaliai. Ataskaita, rodanti banko operacijas nurodytame laikotarpyje su papildoma informacija: DK dimensijomis, operacijos tekstą ir kt.
 • Kasos operacijos detaliai. Ataskaita, rodanti kasos operacijas nurodytame laikotarpyje su papildoma informacija: DK dimensijomis, dokumento tipai, priežasties kodais ir kt.
 • Banko išrašas. Ataskaita, detaliai rodanti banko operacijas originalia ir vietine valiutomis per nurodytą laikotarpį.
 • Banko/ Kasos DK sąskaitos keitimo draudimas. Draudimas keisti banko/ kasos kortelėje DK sąskaitą, jeigu yra užregistruotų operacijų.

 Klientai / Tiekėjai

 • Tiekėjo/ Kliento operacijų užklausa. Užklausa, rodanti detalias tiekėjo/ kliento operacijas.
 • Tiekėjo/ Kliento grupės keitimo draudimas. Draudimas keisti tiekėjo/ kliento grupę kortelėje, jeigu yra užregistruotų operacijų.
 • Tiekėjo/ Kliento operacijų dengimo funkcija. Periodinė operacijų dengimo funkcija, dengianti operacijas FIFO principu.
 • Susietų tiekėjo - kliento bendra skola. Sukurtos susietų pirkėjo - tiekėjo operacijų peržiūros ekraninės formos ir ataskaitos vietine bei originaliomis valiutomis.
 • Tiekėjų/ Klientų atvirosios operacijos. Ataskaita, kurios pagalba galima analizuoti skolas pasirinktai datai.
 • Tiekėjų/ Klientų apyvarta ir balansai pagal registravimo šablonus. Ataskaita, rodanti tiekėjo/ kliento skolos likutį laikotarpio pradžioje, apyvartą per laikotarpį, likutį pabaigoje. Galimybė rodyti detalias tiekėjų/ klientų operacijas. Ataskaita leidžianti analizuoti tiekėjų/ klientų balansus pagal skirtingus registravimo šablonus.
 • Statistika tiekėjas/ prekė. Statistika klientas/ prekė. Ataskaitos, kurių pagalba galima analizuoti prekių pirkimus pagal tiekėją(-us) arba pardavimus pagal klientą(-us) per pasirinktą laikotarpį.

 Atsargų valdymas

 • Atsargų mato vnt./ atsargų grupės/ modelio keitimo draudimas. Įvardintų laukų prekės kortelėje keitimo draudimas, kai yra užregistruotų operacijų. Atsargų mato vieneto ir pavadinimo vaizdavimas atsargų formose bei ataskaitose.
 • Atsargų perdavimo aktas. Galimybė atspausdinti atsargų perdavimo aktą vykdant atsargų perkėlimą tarp sandėlių. Automatinis atsargų perdavimo akto numerio generavimas arba galimybė įvesti numerį rankiniu būdu.
 • Krovinio važtaraštis perkeliant atsargas. Galimybė atspausdinti krovinio važtaraštį perkeliant atsargas tarp nutolusių sandėlių naudojant atsargų perkėlimo žurnalą. Yra galimybė šį važtaraštį įtraukti į važtaraščių registrą. Galimybė pakeisti užregistruoto krovinio važtaraščio numerį.
 • Atsargų perkėlimo žurnalo tipai. Pirmasis žurnalo tipas kontroliuoja, kad vedama informacija turėtų vienodas reikšmes šiuose žurnalo laukuose: data, sandėlis Iš, sandėlis Į. Antrasis žurnalo tipas neturi pirmojo žurnalo tipo apribojimų.
 • Atsargų inventorizacija. Surastų atsargų informacijos užpildymas pagal buhalterinius duomenis.
 • Informacijos keitimas neregistruotame atsargų žurnale. Funkcija leidžianti keisti atitinkamų laukų reikšmes į nurodytas reikšmes keliems įrašams vienu metu. Pvz. data, DK dimensijos, iš sandėlio, į sandėlį ir panašiai.
 • Atsargų judėjimas pagal operacijų tipus. Ataskaita, rodanti atsargos likutį laikotarpio pradžioje, judėjimą pagal operacijų tipus, likutį laikotarpio pabaigoje. Operacijų tipai: Pirkimai, Pardavimai, Perkėlimai, Gamyba ir kt.
 • Judėjimas tarp sandėlių. Ataskaita, rodanti parinkto sandėlio gavimo ir išdavimo operacijas per nurodytą laikotarpį. Ataskaita apima tiek atsargų perkėlimo žurnalus, tiek perkėlimo užsakymus.
 • Atsargų apyvarta pagal atsargų dimensijas. Atsargų apyvarta pagal prekes ir atsargų dimensijas. Ataskaitos, rodančios atsargų likutį laikotarpio pradžioje, atsargų apyvartą per laikotarpį, likutį laikotarpio pabaigoje.
 • Atsargų apyvarta pagal atsargų grupes. Ataskaita, rodanti atsargų likutį ir savikainą laikotarpio pradžioje, atsargų apyvartą per laikotarpį, likutį laikotarpio pabaigoje.
 • Atsargų vertė pagal prekes ir atsargų dimensijas. Ataskaita, rodanti atsargų likutį ir savikainą parinktai datai.
 • Atsargų operacijos detaliai. Ataskaita, rodanti atsargų operacijas. Yra papildoma galimybė matyti tokią informaciją: sąskaitos faktūros numerį, važtaraščio numerį, tiekėjo/ kliento kodą ir pavadinimą ir kt. 

Pirkimai / Pardavimai

 • Pirkimų/ Pardavimų sąskaitos faktūros/ važtaraščio atributų keitimo galimybė. Galimybė keisti užregistruotos pirkimo/ pardavimo sąskaitos faktūros informaciją: numerį, transportavimo rekvizitus ir kt.
 • Sąskaitų faktūrų registro funkcionalumo papildymai. Yra galimybė rankiniu būdu keisti dokumento priklausomybę registrui, rankiniu būdu priskirti būseną sąskaitai faktūrai (Sugadintas, Anuliuotas). Į registrą įtraukiamos ir tos sąskaitos, kurios registruojamos naudojant DK žurnalus. Galimybė gaunamų sąskaitų registrą formuoti tiek pagal sąskaitos datą, tiek pagal dokumento datą.
 • Važtaraščių registro funkcionalumo papildymas. Yra galimybė rankiniu būdu keisti dokumento priklausomybę registrui.
 • Papildomos išlaidos. Ataskaita leidžianti analizuoti gautas iš tiekėjo papildomas išlaidas. Analizė galima sąskaitos faktūros ir/arba atsargų detalumo lygyje.
 • Pardavimo sąskaitos faktūros spausdiniai. Sukurti du sąskaitų faktūrų spausdiniai. Pirmasis skirtas vietiniai rinkai, antrasis – eksportui. Pastarąjame spausdinyje sumos pateikiamos bazine ir užsienio valiutomis. Yra spausdinys anglų kalba.

 Kita

 • Visuotinė adresų knygelė. Vartotojo informavimas bandant sukurti įmonės kortelę su įmonės kodu jau įrašytu kitoje kortelėje.
 • Įrašo įterpimo/ redagavimo sekimas. Sistemoje atitinkamoms duomenų lentelėms yra aktyvuotas įrašo įterpimo/ redagavimo sekimas. Duomenų lentelės: pardavimo užsakymas, pirkimo užsakymas, klientų/ tiekėjų/ atsargų kortelės ir kitos.